Privatumo politika

1. Ši Privatumo politika reglamentuoja internetinio puslapio www.projektavimokonkursai.lt pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Internetinė svetainė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

    3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

    3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4. Naudotis www.projektavimokonkursai.lt paslaugomis gali:

   4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

   4.2. juridiniai asmenys;

   4.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

5. www.projektavimokonkursai.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

   5.1. sėkmingai dalyvauti konkursuose;

   5.2. pateikti Jūsų duomenis Užsakovams/ Rangovams;

   5.3. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

6. Registracijos metu svetainėje www.projektavimokonkursai.lt Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens, bei įmonės duomenis.

7. Tvarkydami ir saugodami Jūsų duomenis pagal technines galimybes užtikriname duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo.

8. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

9. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą.

10. Gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

11. www.projektavimokonkursai.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdami svetainėje ar nurodytu el. paštu.

12. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje www.projektavimokonkursai.lt.

13. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@projektavimokonkursai.lt arba paprastu paštu) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis svetainės paslaugomis.

14. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės svetainės www.projektavimokonkursai.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.